Dokumenty

Obchodní podmínky

Uzavření obchodního vztahu, cena, platební podmínky, smluvní pokuta, odstoupení od smlouvy, neplatnost podmínek, způsob odběru

Reklamační řád

Záruka se vztahuje na vady materiálu, záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy atd.


Obchodní podmínky

Standardní obchodní podmínky, není-li dojednáno jinak:

Uzavření obchodního vztahu

Kupní smlouva, jejíž nedílnou součástí jsou tyto všeobecné obchodní podmínky, uzavřená osobně (telefonicky). Objednávka (viz dále), jejímž vystavením kupující vyjadřuje souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a potvrzení objednávky. Plnění: Kupující je povinen převzít dodávku v den stanovený kupní smlouvou. Místem plnění jsou provozovny prodávajícího, s výjimkou dovozu zboží ke kupujícímu. Kupující nabývá vlastnické právo k dodávce úplným uhrazením její ceny. Nebezpečí škody na dodávce přechází na kupujícího v době, kdy převezme dodávku od prodávajícího.

Cena, platební podmínky

Cena zboží a platební podmínky jsou stanoveny kupní smlouvou. Základním způsobem placení je předplatba dle zálohového listu nebo platba v hotovosti. Odběr zboží v tomto případě pouze po prokazatelném zaplacení. Základní cena je cena z platného ceníku. Je-li dohodnuta platba po dodávce, bude cena fakturována fakturou v den plnění dodávky a dohodnutou splatností (běžně 30 dnů). Přičemž dobou splatnosti faktury se rozumí doba ode dne jejího vystavení. Při prodlení s provedením platby se za každý den prodlení stanovuje smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z nezaplacené částky.

Smluvní pokuta

Pro případ prodlení s úhradou faktur za dodávku se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% z ceny dodávky za první měsíc prodlení a trvá-li prodlení déle než jeden měsíc ještě dalších 0,1% z ceny dodávky. Smluvní pokuta a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů po odeslání jejich vyúčtování. Smluvní pokuta se započítává na náhradu škody. Pokud by účastníkovi smlouvy vznikla porušením povinnosti zajišťované smluvní pokutou škoda ve výši přesahující výši smluvní pokuty, má poškozený právo na náhradu i té části škody, kterou smluvní pokuta nekryje.

Odstoupení od smlouvy

Kupující muže od smlouvy odstoupit nejpozději do 10 dnů před termínem plnění nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem. Prodávající může od smlouvy odstoupit, jestliže kupující mešká se zaplacením dohodnuté předplatby o více než 10 dnů po dohodnutém termínu nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem. Prohlášení o odstoupení musí být provedeno písemně a musí v něm být uveden důvod odstoupení. Dále musí být doručeno druhému účastníkovi smlouvy doporučení. Doručením prohlášení o odstoupení se smlouva ruší. V případě odstoupení kupujícího se tento zavazuje uhradit ve prospěch prodávajícího odstupné, jež činí 10% ze sjednané kupní ceny dodávky a to nejpozději do 10 dnů po zrušení smlouvy.

Neplatnost podmínek

Jsou nebo stanou-li se některá ustanovení těchto podmínek neplatnými, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Smluvní strany jsou povinny sjednat nové ustanovení tak, aby se co nejvíce blížilo účelu sledovanému neplatným ustanovením. Výše uvedené standardní podmínky lze upravit zvláštní obchodní dohodou, která stanoví speciální obchodní podmínky pro konkrétního kupujícího. Objednávka (kupní smlouva) pouze v písemné formě, včetni všechzměn a dodatků.

Na objednávku (kupní smlouvu) uveďte

 • Název a adresu kupujícího, IČO, DIČ - jste-li plátci DPH
 • Název a adresu příjemce dodávky
 • Kontaktní spojení (fax, telefon)
 • Objednávané zboží

Způsob odběru

 • vlastní odběr
 • odvoz dodavatelem - na takto vystavenou objednávku (kupní smlouvu) Vám obratem zašleme potvrzení objednávky - zálohový list s uvedením konkrétních podmínek dodávky, zejména ceny, za kterou bude zboží fakturováno. Toto potvrzení je potvrzením uzavření obchodní smlouvy pro konkrétní dodávku zboží. Zároveň tento doklad slouží jako zálohový list pro zákazníky, kteří mají v platebních podmínkách stanoveno placení formou předplatby. Zálohový list není účetním ani daňovým dokladem, ale dokladem pro poskytnutí zálohy. Výše DPH je na něm uvedena pouze pro Vaši informaci. Firma IMG TRADING s.r.o. si vyhrazuje právo změny cen v ceníku dle aktuálních podmínek, formou dodatku k platnému ceníku.

Reklamační řád

 • Záruka se vztahuje na vady materiálu.
 • Podmínkou platnosti záruky je dodržování podmínek pro používání daného materiálu.
 • Prodávají si vyhrazuje právo změnit technické parametry prodávaného zboží bez předchozího písemného oznámení.
 • Prodávající nezodpovídá za chyby vzniklé při tisku obchodních a technických materiálů.
 • Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, a použitím, které je v rozporu s přiloženými doporučenými podmínkami pro použití.
 • Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo provozu za extrémně neobvyklých podmínek.
 • Záruka rovněž zaniká, bude-li kupující přes upozornění hrubě porušovat zásady používání předmětu dodávky.
 • Odstranění závady provede prodávající formou výměny vadného materiálu za bezvadný.